qq不收费福利群直接进的

qq不收费福利群直接进的

禀金气,故治金疮诸痫痉,谓金疮受风,变为痫痉也。春生苗,纤细劲直,外黄内赤,中空有节,如竹形,宛似毛孔。

主治风水、黄胆,面热黑。主治寒热白沃者,谓或因于寒,或因于热,而为泄痢白沃之证。

谓仍能助水精而上奉心藏之神,以化其血也。 韩保升曰∶药有玉石、草、木、虫、兽,而云本草者,为诸药中草类最多也。

或云其姓田,《本草衍义》时珍曰∶宋政和中,医官通直郎寇宗撰。皮外有毛,故除皮毛之邪气。

去三虫者,三焦火气内虚,则生虫。芍药疏通经脉,则邪气在腹而痛者,可治也。

所用不多,远至二十余物,或单行数种。《范汪方》百余卷,及葛洪《肘后》,其中有细碎单行经用者,或田舍试验之法,或殊域异识之术。

Leave a Reply